Ποιότητα

Baklava or baklawa. Ramadan Dessert.

Φιλοσοφία μας είναι η προσφορά ποιοτικών προϊόντων, τα οποία παράγονται κάτω από άριστες συνθήκες και ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Με γνώμονα πάντα την ηθική δίνουμε μεγάλη έμφαση και προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων μας.

 

Μέρος των δραστηριοτήτων μας είναι η λειτουργία πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης Υγιεινής, που εφαρμόζεται στην παραγωγική διαδικασία ξεκινώντας από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική διακίνηση των προϊόντων, διασφαλίζοντας την σταθερή ποιότητα τους και την προστασία του καταναλωτή από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους.